Obchodní podmínky, GDPR

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím – v souladu s ustanovením § 1751, odstavce 1, zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku – v internetovém obchodě www.jahody-otmarov.cz. Sídlo: Tomáš Faltus, Otmarov č.p. 114, 664 57 Měnín, IČ: 44069197.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Uzavření kupní smlouvy a informace o ochraně osobních údajů
Objednávku zboží lze učinit e-mailem, písemně nebo telefonicky. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. O dostupnosti zboží je zákazník předem informován prostřednictvím webových stránek.
Při objednávání zboží kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, a ihned informovat prodávajícího, pokud by došlo ke změně osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a  že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Údaje uvedené kupujícím považuje prodávající za správné. Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové indent. číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), které poskytnul, byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyz. osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)  v rozsahu nezbytném pro naplnění služby. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu potřebném pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (v elektronické a tištěné podobě), souhlasí též se zpracováním údajů v rámci podávání, přepravování a doručování poštovních zásilek, osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro řádné poskytování těchto služeb dle poštovních podmínek  příslušné služby. Kromě osob přepravujících zboží osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy na základě Vašeho souhlasu, je nejdéle 10 let od poslední zaznamenané aktivity nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). Dále jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze stanovených zvláštních právních předpisů, týkající se státních institucí zejména při plnění povinností v oblasti daňové a účetní.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

E-mailová objednávka kupujícího vzniká vyplněním objednávkového formuláře kupujícím, přičemž kupující má možnost neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit. Objednávkový formulář obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.  Zboží je doručováno v rámci území ČR. V případě objednání velkého množství sazenic, které nelze z důvodu poškození zabalit dohromady, je objednávka rozdělena do více balíků (zásilek). O této skutečnosti je zákazník předem informován. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

V souladu s GDPR má kupující právo opravit nebo doplnit osobní údaje, požadovat omezení­ zpracování­, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR. Prodávající je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům.
Kupující má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností prodávajícím plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.

3. Platební podmínky
Náklady na zaslání balíku t.j. balné a poštovné je generováno u každé e-mailové objednávky (tj. před odesláním objednávky zákazník vidí celkovou cenu za poštovné a balné), poštovné se řídí platným ceníkem České pošty dostupným zde. Poštovné a balné od 155 Kč dle velikosti balíku. Zásilka s objednávkou bude dodána na adresu kupujícího jako „balík do ruky“. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Platba probíhá v hotovosti při převzetí zboží v místě, které uvedl kupující v objednávce nebo v provozovně prodávajícího na adrese Otmarov č.p. 114, 664 57 Měnín. Při osobním odběru neúčtujeme žádný poplatek za dopravu.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu – vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. V případě zboží na dobírku je daňový doklad přiložen v zásilce, v případě osobního převzetí zboží je daňový doklad předán kupujícímu po zaplacení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze…
Nejedná-li se o případ uvedený v § 1837 Občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odstavec 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží, tato lhůta běží od dne převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odstavec 1 občanského zákoníku,  kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Práva z vadného plnění (reklamace)
Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními: § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny .
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je v souladu s kupní smlouvou. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím a uhrazením kupní ceny. Záruční doba dodaných sazenic je podle zákona o oběhu osiv a sadby § 21 zákona č. 219 /2003 Sb., tři týdny.

Zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se v ČR vytváří systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Mezi subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů („ADR“)  ze zákona patří Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Česká obchodní inspekce. Na řešení spotřebitelských sporů se podílí i Česká advokátní komora a Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., které bylo jako dosud jediná spotřebitelská organizace pověřeno Ministerstvem k řešení spotřebitelských sporů, a to v rozsahu působnosti, jakou má Česká obchodní inspekce.
Česká advokátní komora se věnuje řešení sporů advokátů s klienty v postavení spotřebitele a s účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost mimosoudního řešení sporu, pokud se strany sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.  Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení „reklamace“ nebo s jejím zamítnutím ze strany poskytovatele. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.
Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:
-identifikační údaje stran sporu
-úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností
-označení, čeho se navrhovatel domáhá
-datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé
-prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele
-datum a podpis navrhovatele (spotřebitele)
Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc).
Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím přiloženého formuláře. Formulář odešlete Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem.
Kontaktní údaje:
Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz;
ID datové schránky: n69admd
Optimálním ukončením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je uzavření dohody stran sporu. Tato dohoda musí mít písemnou formu a jsou o ní, stejně jako o ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, informovány obě strany. Povinností České advokátní komory je doručit stranám sporu písemnost do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou v návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování strany sporu uvedly. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodů okolností na jeho straně nedozvěděl.